FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA
wraz z Partnerem projektu:
COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia”
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 1 738 450,80 zł.
Wartość dofinansowania: 1 651 528,26 zł.
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Obszar realizacji projektu: Subregion Centraln Województwa Śląskiego: 14 miast na prawach powiatu, tj.: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów ziemskich, tj.: będziński, bieruńsko – lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.
Cele i rezultaty projektu:
Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 130 osób (78 Kobiet, 52 Mężczyzn) w wieku 15-24 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy oraz zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego subregion centralny województwa śląskiego.
W ramach działań projektowych przygotowano wyczerpujący plan wsparcia dla wszyscy Uczestników/-czek obejmujący: określenie potencjału zawodowego wraz IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia z poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy zawodowej,kursy zawodowe oraz staże Dzięki szkoleniom z poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej i pomocy pośrednika pracy, Uczetnicy/czki projektu staną się bardziej pewni siebie podczas kontaktów z pracodawcami, nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony na rozmowach kwalifikacyjnych, nauczą się szukania pracy i autoprezentacji. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy, co ostatecznie doprowadzi do zatrudnienia. Staże zawodowe pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i wyeliminują największe bariery na rynku pracy – brak doświadczenia zawodowego i długa przerwa w życiu zawodowym związana z brakiem pracy. Udział w projekcie wzmocni sytuację UP na rynku pracy i wyeliminuje bariery związane z wejściem lub powrotem na rynek pracy.
Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia (w tym I-go zatrudnienia) przez co najmniej 56 Uczestników/Uczestniczek projektu (34 Kobiety, 22 Mężczyzn),w tym przez 4 osoby długotrwałe bezrobotne do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie lub jego przerwaniu (z powodu podjęcia pracy) w wyniku nabycia umiejętności i doświadczenia zawodowego.